Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

II Konserwatorium Teatralne

25 marca, 2020 godz.17:15 - 20:15

100zł



English below | w języku angielskim poniżej

Konserwatorium Teatralne Korkoro to projekt edukacyjny skierowany do aktorów, tancerzy, artystów i pasjonatów sztuki, zdeterminowanych do praktycznej pracy aktorskiej oraz innych działań scenicznych.

Konserwatorium Korkoro staje się naturalnym inkubatorem dla nowych członków naszego zespołu aktorskiego.

Są to intensywne cotygodniowe treningi opierające się na praktykach teatrów rytualistycznych, eksperymentalnych i laboratoryjnych (w tym między innymi: pracy wzajemnościowej, rzemieślniczych umiejętności scenicznych, warsztatu wolności wewnętrznej). Stosujemy autorskie metody nauczania, wynikające z poszukiwań Teatru Korkoro oraz techniki warsztatowe osiągnięte podczas pracy nad spektaklami.
Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli odkryć nowe możliwości własnego ciała, dotrzeć do osobistego języka komunikacji pozawerbalnej, poszerzyć samoświadomość sceniczną. . Całość treningu jest przemyślana jako proces powiększania percepcji, zachowania permanentnej przytomności oraz zwiększenia wrażliwości wszystkich zmysłów na bodźce. Będziemy rozwijać, jako aktorzy, nasze instynkty, reakcje i odruchy.

Dlaczego Konserwatorium?
Aktor na scenie winien odgrywać “partyturę sceniczną”, bazując na konkretnych zdolnościach wykonywanego przez siebie rzemiosła. Wierzymy, że praca aktora wymaga wysiłku i uporu, który należy podejmować. Ową determinację można porównać do wytrwałości z jaką słuchacze konserwatoriów muzycznych realizują stawiane przed nimi zadania.

Treningi mają charakter trzygodzinnej intensywnej pracy “okołoteatralnej”. Obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój odzież bez metalowych elementów, takich jak: guziki, zamki, itp.). Zajęcia skierowane są do aktorów, tancerzy, artystów i pasjonatów sztuki, zdeterminowanych do praktycznej pracy aktorskiej oraz innych działań scenicznych.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, polskim lub poza słowami.

Stowarzyszenie Teatralno-edukacyjne Korkoro
Nasze stowarzyszenie zrzesza aktorów , plastyków śpiewaków, badaczy historii i literatury, animatorów, a także inne dusze szukające “dużych ryb inspiracji w głębinach sztuki”.. W rytmie codziennym nasi artyści współpracują z takimi instytucjami jak Gdański Teatr Szekspirowski, Teatr Gardzienice, Akademia Sztuk Pięknych, Teatr Stella Polaris, Instytut Grotowskiego.
W naszym teatrze dokonujemy ciągłej transgresji – docieramy tam, gdzie inni zobaczyli nieprzebyty mur. Dokonujemy rzeczy niemożliwych. Organizujemy największe, w skali Europy, parady uliczne. Nie przejmując się warunkami pogodowymi, gramy, dla naszej publiczności, spektakle w śniegu i deszczu. Poszukujemy teatru na ulicy, na scenie, w sytuacjach codziennych oraz na wyprawach do odległych krajów. Nasze projekty rozwijają artystów w ich pasjach. Zamiłowanie do sztuki odnajdujemy w sercu każdego kto doświadczy naszych warsztatów.

Nadzór artystyczny:
Krzysztof Dziwny Gojtowski – założyciel i lider Teatru Korkoro, innowator społeczny. Przez lata współpracował z teatrami rytualistycznymi i antropologicznymi takimi jak Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” czy norweski teatr uliczny „Stella Pollaris”.
Zrealizował szereg spektakli i widowisk ulicznych m.in parada płaczek Szekspir400, przywitanie brytyjskiej pary książęcej w gdańsku czy nagradzany spektakl „Hipergenitalia Witkacego”.
Nominowany do „Osobowości Roku 2018” w kategorii kultura, kapituły Dziennika Bałtyckiego.
Twórca i realizator koncepcji pracy z wolnością wewnętrzną. Miły, uśmiechnięty człowiek.

 

Miejsce: Długa 50/51 Gdańsk (scena Teatru w Oknie)

Kiedy: zwykłe środy 17:15 do 20:15

Cena symboliczna: 100zł/mc

office@korkoro.pl

 

—————

Korkoro Conservatory of Theatre Arts is an educational project of the Korkoro Theater. These are intensive trainings based on the practices of ritualistic, experimental and laboratory theaters (including but not limited to: reciprocal work, craft stage skills, the workshop of Inner Freedom metodology). We use original teaching methods out of Korkoro Theater research and the workshop techniques achieved during work on the performances.
Thanks to the classes, participants will be able to discover new possibilities of their own body, reach the personal language of non-verbal communication, expand stage self-awareness. The whole workout is made as a process of increasing perception and increasing the sensitivity of all senses. We are going to develop as an actors, our instincts, reactions and reflexes.

Why Conservatory?

The actor on the stage should play the „stage score” based on the specific abilities of the craft he performs. We believe that an actor’s work requires effort and persistence to be undertaken. This determination can be compared to the persistence with which listeners of musical conservatories carry out the tasks set before them.

The trainings have the character of a three-hour intense periodical work. we require a comfortable outfit without metal elements, such as buttons, zippers, etc. Classes are directed by actors, dancers, artists and art enthusiasts, determined to practical acting and other stage activities.
Classes are conducted in English, Polish or beyond words.

Korkoro Theatre
We unite and cooperate with theater actors, animators, artists, singers, researchers of history and literature as well as other searching souls. Every day, our artists cooperate with such institutions as the Gdańsk Shakespeare Theater, the Gardzienice Theater, the Academy of Fine Arts, the Stella Polaris Theater and the Grotowski Institute.
Our theater is constantly transgressing – we reach where others saw an unstoppable wall. We do the impossible by organizing the largest street parades in Europe, performances played for our audience in snow and rain. We are looking for a theater on the street, a stage, in everyday situations or on expeditions to distant countries, We pierce our projects developing artists in their passions, and find it in our hearts, everyone who knows our workshops.

Artistic supervision:
Krzysztof Dziwny Gojtowski – founder and leader of the Korkoro Theater, social innovator. For years, he has collaborated with ritual and anthropological theaters such as the Gardzienice Center for Theater Practices or the Norwegian street theater „Stella Pollaris”. He made a number of performances and street performances, including the Shakespeare 400 parade, greeting the British princely couple in Gdansk, and the award-winning spectacle „Witkacy’s Hipergenitalia”. Creator and implementer of the concept of working with inner freedom. A nice, smiling man.

Symbolic price: 100zł/mc

Place: Długa Street 50/51 Gdańsk (TwO Window Theatre)

When: Wednesdays 17:15 – 20:15

office@korkoro.pl

Szczegóły

Data:
25 marca, 2020
Czas:
17:15 - 20:15
Koszt:
100zł
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/2543076412420866/

Miejsce

Teatr Korkoro (scena Teatru w Oknie)
Długa 50/51
Gdańsk, Polska
+ Google Map